Avís Legal

En compliment dels apartats 1 i 2 de l'article 10 de la llei 34/2002 d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) posem a la seva disposició la següent informació:

Llei Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

La pàgina web www.padel4.cat és titularitat de:

PADELBIZ S.L. (en endavant "l'Empresa"), amb NIF B66352576, amb domicili a Ctra. Premià de Mar 131 Local, 08338 Premia de Dalt, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 44433, foli 119, full nº 455933, inscripció 1.  Telèfon :  930168597 adreça electrònica :  info@padel4.cat

La utilització d’aquesta pàgina web així com les dels subdominis i/o directoris (en endavant conjuntament denominats el lloc web) queda sotmesa tant a les presents Condicions Generals d'Ús, com a les condicions particulars pròpies (en endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, puguin regir la utilització de determinats serveis que han estat oferts en ella. Per tant, anteriorment a la utilització dels mencionats serveis, l'Usuari també haurà de llegir atentament tant aquest Avís Legal com, en el seu cas, les corresponents Condicions Particulars. Així mateix, la utilització del lloc web es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, que prèviament informat l'Usuari per L'EMPRESA substitueixin, completin i/o modifiqui les presents Condicions Generals d'Ús. Pel sol ús del lloc web o de qualsevol dels llocs web inclosos a la pàgina web l'Usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals d'Ús. Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no utilitzi el lloc web, ja que qualsevol dels seus usos que faci o dels serveis i continguts en ell implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

L'EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del lloc web o del seu disseny. Els continguts i serveis del lloc web s'actualitzen periòdicament. Ja que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits al lloc web. Així mateix, les condicions i termes que es recullen al present Avís Legal poden variar, per la qual cosa el convidem a que revisi aquests termes quan visiti novament el lloc web.

L'accés a algunes de les seccions o apartats d'aquesta pàgina web el pot redirigir a altres pàgines de L'EMPRESA, on trobarà també les corresponents Condicions Generals d'Ús i Política de Privacitat, totes elles en línia amb les contingudes en la present pàgina.

Condició d'usuari

La utilització de lloc web atribueix la condició d'Usuari del lloc (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses tant al present Avís Legal com a la Política de Privacitat.

Responsabilitats de l'usuari

L'Usuari es compromet a utilitzar els serveis del lloc web en correspondència amb els termes expressats al present Avís Legal, estant responsable del seu ús correcte. Deixant de banda el que s'exposa a continuació, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web per a la prestació de serveis, la realització d'activitats publicitàries o d'explotació comercial

Veracitat de les dades proporcionades per l'usuari

Tota la informació que faciliti l'Usuari haurà d'ésser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per al registre i accés a determinats serveis. Serà també responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a L'EMPRESA permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació de l'Usuari. En qualsevol cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a L'EMPRESA o a tercers per la informació que faciliti.

Tot aquell que enviï comunicacions a aquest lloc web o als seus propietaris serà responsable del contingut d'aquestes, també pel que fa referència a la seva veracitat i precisió, no fent-se, per tant, responsable L'EMPRESA de la informació i continguts introduïts per tercers. Malgrat tot i en compliment de allò convingut en l'art. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, L'EMPRESA es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En el cas que l'Usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ésser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata al propietari del lloc web.

Ús dels continguts del lloc web

L'Usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni els serveis que han estat oferts a o a través d' ell mateix per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic, lesives dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol altra forma puguin, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del lloc web.

L'Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de L'EMPRESA, així com qui utilitzi il·lícitament o fraudulentament els dissenys, logotips o continguts del lloc web i/o violi en qualsevol forma els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web o dels continguts i els seus serveis, serà responsable enfront de L'EMPRESA de la seva actuació. Als efectes aquí prevists s'entendrà per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador, els textos, fotografies, vídeos, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i tots els altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font en particular, l'Usuari es compromet a abstenir-se de:

a) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això sigui legalment permès;

b) Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el ¨copyright¨ i totes les altres dades identificadores de la reserva de drets de L'EMPRESA o dels seus titulars.

Política de protecció de dades de caràcter personal

A efectes de allò convingut en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L'EMPRESA informa l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes a la botiga i d'altres formularis del lloc web per l'EMPRESA i per a l'EMPRESA, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d'informació i comercialització dels productes oferts a la botiga, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries mitjançant qualsevol mitjà, incloent l'enviament de missatges mitjançant qualsevol sistema incloent SMS, UTMS, etc., que puguin ser del seu interès per ampliar i millorar els nostres productes, adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats, a partir de l'estudi i segmentació de la informació personal i comercial que ens consti als nostres fitxers com a conseqüència del seu accés a la botiga i lloc web així com per permetre una navegació personalitzada. El mencionat fitxer, titularitat de L'EMPRESA, està inscrit en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades.

L'Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recaptades durant la navegació per la botiga o el lloc web, o proporcionats mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i/o lliurament dels productes al comprador, al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l'apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, i a cada apartat de la botiga on se sol·licitin les mencionades dades, l'Usuari serà informat, ja sigui mitjançant un hiperlink, ja sigui mitjançant en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d'aquestes dades pel lliurament dels productes excepte la realització de comandes cas en el qual L'EMPRESA informa des d'aquest moment l'Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, pel que serà necessària la seva inclusió per a la formalització de la comanda de compra, proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de targeta de crèdit per realitzar el pagament, en ser aquestes dades necessàries per a la formalització i conclusió de la venda.

Usuari podrà exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista en l'apartat anterior, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats. Els drets referits al paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Carretera de Premià de Mar 131 Local, Premià de Dalt, o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@padel4.cat, on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i e-mail amb el qual es va donar d'alta, adjuntant en tots dos casos fotocopia del DNI de l'Usuari.

L'EMPRESA informa que per a l'accés per part de l'Usuari a alguna part dels continguts o serveis que han estat oferts a la botiga pot ésser necessari el previ emplenament de formularis d'alta, o similar, on se li sol·liciti a l'usuari la introducció de dades de caràcter personal. Així mateix, és possible que L'EMPRESA, amb l'ànim de millorar els seus serveis, activi programes "galetes" (veure apartat política de galetes) mitjançant els quals s'obtinguin dades de l'usuari.

L'EMPRESA es compromet en la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accès no autoritzat, d'acord amb allò establert al Regalment de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Drets de la propietat intel·lectual i de la propietat industrial

Tant el disseny del lloc web i els seus codis font, com els logotips, marques, i tots els altres signes distintius que apareixen en ell, pertanyen a L'EMPRESA o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, logotips i melodies, etc. continguts en el servidor de L'EMPRESA. En cap moment podrà entendre's que l'ús o accés al lloc web i/o als serveis que han estat oferts en ell atribueixen a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, firmes i/o signes distintius.

El seu ús, reproducció, distrubució, comunicació pública, transformació o qualservol altra activitat similar o anàloga, queda completament prohibida llevat que existeixi expressa autorització de L'EMPRESA. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest lloc web atorgada a l'Usuari es limita a la descàrrega per part de l'Usuari del mencionat contingut i el seu ús professional, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

L'EMPRESA declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que lloc web pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb L'EMPRESA a la següent adreça d'e-mail : info@padel4.cat

Frames

L'EMPRESA prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol mecanisme que alteri el diseny, configuracio original o continguts del seu lloc web.

Privacitat

L'EMPRESA compleix amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria i manté una Política de Privacitat sobre les dades personals, en la que es descriu, principalment, l' ús que L'EMPRESA fa de les dades de caràcter personal, s’informa al Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d'aquest ús i de les mesures de seguretat que s'apliquen a les seves dades de caràcter personal per evitar que tercers no autoritats puguin accedir a elles.

L'EMPRESA podrà utilitzar galetes. Les galetes són fitxers de text que els ordinadors envien al disc dur per facil.litar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les galetes de L'EMPRESA és personalitzar els serveix que els hi oferim facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Les galetes no extreuen informació del seu ordinador , ni determinen on es troba vostè. Si malgrat tot, vostè no desitja que s’instal·li cap galeta al seu disc dur, sol.licitem que configuri el seu navegador per tal de no rebre'n. No obstant això, l'indiquem que, en tot cas, la qualitat del funcionament de la pàgina web pot disminuir.

Responsabilitat de l'empresa

Ús incorrecte del lloc web

L'EMPRESA ha creat el lloc web www.padel4.cat per a la difusió de la seva activitat i per facilitar l'accés als seus serveis, però no pot controlar la seva utilització de forma diferent a la prevista al present Avís Legal; per tant l'accés al lloc web i l'ús correcte de la informació continguda en ell són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no estant responsable L'EMPRESA per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que d'això pogués fer l'Usuari, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats del tipus, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan del lloc web i dels serveis. Així mateix, L'EMPRESA tampoc serà responsable dels perjudicis de tota naturalesa que puguin ésser deguts a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada mitjançant el lloc web.

Utilització dels continguts

L'EMPRESA facilita tots els continguts del seu lloc web de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; malgrat tot, L'EMPRESA no pot assumir cap responsabilitat respecte a l'ús o accés que realitzin els Usuaris fora de l'àmbit al qual es dirigeix el lloc web, la responsabilitat final del qual recaurà sobre l'Usuari.
L'Usuari accepta i assumeix que el contingut audiovisual mostrat al Lloc web de l'EMPRESA té caràcter merament il·lustratiu o exemplificatiu en cap cas pot ser considerat com una instrucció tècnica, manual d'ús o instal·lació. L'Usuari haurà sempre de seguir els manuals d'ús, instal·lació i manejament que faciliti el fabricant dels productes. La EMPRESA no se'n farà responsable per l'ús, instal·lació o manejament incorrecte dels productes venuts o de danys o perjudicis patits per l'Usuari.

Virus

L'EMPRESA es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l'Usuari l'absència de virus, cucs, troians i elements similars en el seu lloc web. Malgrat tot, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, no pot assegurar completament l'absència dels mencionats elements nocius. En conseqüència, L'EMPRESA no serà responsable dels danys que aquests poguessin produir a l'Usuari.

Fallides tecnològiques

L'EMPRESA ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu lloc web i realitzarà els seus millors esforços perquè no pateixi interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallides tecnològiques, ni la permanent disponibilitat de lloc web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallides en l'accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a L'EMPRESA.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present lloc web, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, L'EMPRESA i l'Usuari acorden sotmentre's als Jutges i Tribunals competents.

Links o hiperenllaços

L'EMPRESA li facilita l'accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L'objectiu dels mencionats enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. Malgrat tot, algunes de les mencionades pàgines no pertanyen a L'EMPRESA ni es fa una revisió dels seus continguts, per la qual cosa en cap moment es podrà considerar L'EMPRESA com a responsable d'aquestes mateixes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o el seu ús.

No es permetrà l'enllaç de cap pàgina web o d'una adreça de correu electrònic al lloc web, excepte amb l'autorització expressa per escrit de L'EMPRESA. Addicionalment, els mencionats enllaços hauran de respectar les següents condicions: (a) únicament podran realitzar-se enllaços amb el Home Page o pàgina principal d'aquest web; (b) l'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de L'EMPRESA de la pàgina que realitza l'enllaç llevat que així es derivi de la corresponent relació contractual entre les parts.

En qualsevol moment, L'EMPRESA podrà retirar l'autorització esmentada al paràgraf anterior, sense necessitat d'al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan bon punt rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de L'EMPRESA.

Política de galetes

Aquest lloc web, a l'igual que molts altres, utilitza galetes per tal de facilitar, millorar i personalitzar la navegació als usuaris. Les galetes són petits arxius de text que el servidor d'un lloc web emmagatzema en el navegador de l'usuari (*explorer, safari, *firefox, *chrome...). així, quan l'usuari torna a visitar el lloc web es llegeixen les galetes per identificar el mencionat usuari i establir les seves preferències de navegació.

Aquest lloc web utilitza les següents galetes:

Galetes per facilitar la navegació dels usuaris i recordar per on es troba l'usuari quan navega pel lloc web.

Aquestes galetes desapareixen al mes.

Galetes de sessió per continuar la sessió a les pàgines que requereixen enregistrament.

Aquestes galetes són necessàries per accedir als serveis o continguts restringits als usuaris que naveguen com a usuaris. Si no ha seleccionat recordar la meva contrasenya aquestes galetes s'eliminen quan tanca el navegador o apaga l'equip.

Galetes de mesuradors i analítica web (at internet).

Aquestes galetes s'utilitzen per analitzar les visites realitzades i temps de navegació pel lloc web. La informació recollida d'aquestes galetes és transmesa i arxivada directament als servidors dels prestadors del servei (at internet)

Galetes de publicitat.

Aquestes galetes serveixen per saber si l'usuari ha vist un anunci i quant temps fa que no l'ha vist. Això permet a l'EMPRESA mostrar-li la publicitat més adequada en cada moment.

Galetes de publicitat de tercers.

Molts anuncis de publicitat que es mostren en aquest lloc web són generats per tercers, alguns d'aquests tercers poden emmagatzemar galetes en el seu navegador mentre navega pel lloc web.Les empreses que generen aquestes galetes tenen les seves pròpies polítiques de privacitat.

Altres galetes de tercers.

Tercers poden emmagatzemar en el seu navegador mentre navega pel lloc web. Per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts del lloc web en alguna xarxa social. Les empreses que generen aquestes galetes tenen les seves pròpies polítiques de privacitat.

Com desactivar les galetes?

Pots configurar el teu navegador perquè totes aquestes galetes s'esborrin automàticament tan bon punt es tanqui el navegador, equip o dispositiu.

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/en-us/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-us&redirectslug=cookies

Internet explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Safari web: http://support.apple.com/kb/ph5042

Safari ios: http://support.apple.com/kb/ht1677

Pots contactar amb el titular d'aquest lloc web sobre les galetes a l'adreça info@padel4.cat

Ús de galetes per Google Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. ("Google"), una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual és en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units d'Amèrica i que, segons determina Google, es regeix per les condicions generals de Google accessibles a

http://www.google.com/analytics/tos.html i la política de privacitat de Google accessible a

http://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq.

En particular, segons informa Google:

(i) "Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual és en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza galetes, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar el lloc web a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús del lloc web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del lloc web, recopilant informes de l'activitat del lloc web i prestant d'altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així els ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació pel compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap més dada de la que disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, tanmateix, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena capacitat de funcionament d'aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins a dalt indicats. "

(http://www.google.com/analytics/tos.html)

(ii) A la pàgina de Google també indica el següent (traduït a català):

Google Analytics és l'eina d'anàlisi web gratuït de Google que ajuda els propietaris dels llocs web a comprendre com interactuen els visitants amb el seu lloc web. Google Analytics recopila informació de forma anònima i, a l'igual de si es rastregessin petjades a la sorra, informa sobre les tendències del lloc web, sense identificar els visitants individuals. Google Analytics utilitza la seva pròpia galeta per continuar les interaccions dels visitants. La galeta s'utilitza per guardar informació, com l'hora a la qual es va produir la visita actual, si el visitant havia estat anteriorment en lloc web o el lloc web del que prové. Els clients de Google Analytics poden accedir a una varietat d'informes sobre el mode en què els visitants interactuen amb els seus llocs web, de manera que puguin millorar-los i fer-los més localitzables. S'utilitza una galeta diferent per a cada lloc web i no es realitza un seguiment dels visitants entre diversos llocs web.

Google Analytics requereix que tots els llocs web actualitzin la seva política de privacitat per incloure un avís que informi plenament sobre la utilització de Google Analytics. Per deixar inhabilitat aquest tipus de galeta, alguns navegadors li indicaran quan s'està enviant una galeta i li permetran rebutjar-les cas per cas. Addicionalment a rebutjar galetes, també pot instal·lar-se l'eina Google Analytics Opt-out Add-on en el seu navegador, que impedeix a Google Analytics la recopilació d'informació sobre les seves visites a llocs web. (Informi's sobre l'eina Google Analytics Opt-out Add-on i una altra informació sobre privacitat de Google Analytics http://www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq)

L'EMPRESA informa els seus usuaris que

(i) la captació de la informació sobre l'ús d'aquest lloc web pels nostres usuaris mitjançant Google Analytics solament la fa Google en el seu propi nom (i no ho fa ni en nom ni pel compte de L'EMPRESA, no tenint L'EMPRESA accés en cap moment a aquesta informació (sinó tan sols a informació agregada que li facilita posteriorment Google i que no està associada a cap adreça IP);

(ii) Google (i no L'EMPRESA) és qui determina la finalitat del tractament i ús de la informació captada per Google Analytics a cada moment, així com el funcionament i durada de les galetes.

(iii) de conformitat amb la informació proporcionada per Google, l'usuari pot evitar la captació d'aquesta informació, rebutjant la instal·lació de galetes configurant el seu navegador per fer-ho a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?*hl=en trobarà més informació sobre com rebutjar la instal·lació de galetes de Google Analytics);

i (iv) han de saber que únicament els països de la Unió Europea comparteixen -com a regla general- estàndards similars en matèria de galetes i protecció de dades de caràcter personal.

Duració i finalització

La prestació del servei del lloc web i els altres serveis que han estat oferts en ell té, en principi, una durada indefinida. L'EMPRESA podrà, malgrat tot, donar per acabada o suspendre la prestació del servei de lloc web i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, deixant de banda el que s'hagués disposat sobre això en les corresponents Condicions Particulars. A aquest efecte, L'EMPRESA comunicarà la mencionada circumstància a la pantalla d'accés al servei amb un preavís de quinze dies. L'EMPRESA es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions de lloc web, així com els seus serveis i les condicions requerides per a la seva utilització.